PRODUKTY
USŁUGI
SZUKARKA
BLOG
KONTAKT
FAQ
SKLEP ON-LINE
REGULAMINY
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.
BATEKO SP. Z O.O. Ul. Rybnicka 11, 44-207 Rybnik, Polska
+48 (032) 234 22 08
Monika Piekorz e-mail: m.piekorz@bateko.pl mobile: +48 692 480 616
Łukasz Oleś e-mail: l.oles@bateko.pl mobile: +48 694 493 182
Jolanta Wrzołek e-mail: j.wrzolek@bateko.pl mobile: +48 692 480 672
Regulamin Warunków Sprzedaży Usług
BATEKO Sp. z o.o.
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Złożenie zamówienia w firmie BATEKO Sp. z o.o. równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym  Regulaminem Warunków Sprzedaży Usług BATEKO Sp. z o.o. a także z ich akceptacją.
2. Złożenie zamówienia następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną lub faxem potwierdzenia otrzymanej oferty, zamówienia bądź złożenia zamówienia osobiście w siedzibie firmy BATEKO Sp. z o.o.
3. Przyjęcie zamówienia przez BATEKO Sp. z o.o. równoznaczne jest z zawarciem przez strony umowy, zlecenia na wykonanie usługi.
4. BATEKO Sp. z o.o. poinformuje Zamawiającego o kosztach zamówienia przed jego realizacją.
5. BATEKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowane nieterminową wpłatą ew. zaliczki, przedpłaty przez Zamawiającego.
6. Zapłaty, przedpłaty jak i wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi Zamawiający dokonuje osobiście w siedzibie BATEKO Sp. z o.o. bądź na rachunek bankowy ING Bank Śląski 88 1050 1344 1000 0023 0164 4973.
7. BATEKO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowych opłat, jak również zmiany danych w przyjętym do realizacji zamówieniu.
 § 2
Oferta cenowa
1. Oferta cenowa ważna jest 7 dni, od daty wystawienia przez BATEKO Sp. z o.o.
2. Ceny na ofercie podane zostały za jedną sztukę lub komplet w zależności od oferowanego produktu, usługi.
3. Podane ceny są cenami netto nie zawierają podatku VAT.
4. Ilości magazynowe ważne są w dniu złożenia oferty.
§ 3
Realizacja zamówienia
1. BATEKO Sp. z o.o. realizuje zamówienie w ustalonym przez strony terminie, którego bieg rozpoczyna się po dniu, w którym przyjęto zamówienie do realizacji.
2. Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: asortyment, ilość, oczekiwane miejsce dostawy (nazwa, kod pocztowy i adres Odbiorcy), oraz powinno określać dokładną nazwę Zamawiającego (nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby zamawiającej.
3. Jeśli adres dostawy różni się od adresu Zamawiającego, konieczne jest podanie go w zamówieniu. 
4. BATEKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe na skutek niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zlecenia usługi oraz dostarczenia nie kompletnego, uszkodzonego, nie nadającego się do podjęcia z nim prac urządzenia.
5. BATEKO Sp. z o.o. wykonuje zamówienie w terminie ustalonym z Zamawiającym, który należy rozumieć w ten sposób, że:
   a) BATEKO Sp. z o.o. wykonuje usługi w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (Świąt).
   b) BATEKO Sp. z o.o. przystąpi do realizacji zamówienia w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie wpłynięcia zamówienia, w przypadku baterii w pierwszym dniu po dostarczeniu jej do naszego zakładu. 
6. BATEKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki spowodowane przez Zamawiającego lub firmę kurierską.
7. Ceny transportu podawane na stronach internetowych, w szczególności w sklepie internetowym BATEKO dotyczą wyłącznie przesyłek krajowych. W przypadku wysyłek międzynarodowych klient zobowiązany jest do zorganizowania transportu towaru na swój koszt lub poproszenie o przygotowanie indywidualnej wyceny transportu.
§ 4
Warunki płatności
1. Za zamówione towary bądź usługi Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
gotówką za pobraniem - przy odbiorze: należność pobiera kurier.
gotówką osobiście – w siedzibie firmy BATEKO Sp. z o.o.
c)     dokonując przedpłaty - przelewem bankowym na konto BATEKO Sp. z o.o.
d)    przelewem bankowym - na termin płatności ustalony między stronami.
- warunkiem przelewu terminowego jest dostarczenie dokumentów założycielskich firmy tj. (KRS,  NIP, REGON).
§ 5
Postępowanie reklamacyjne
1. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić stan zamówienia w chwili jego odbioru.
2. Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecności dostawcy, pracownika firmy kurierskiej.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenie reklamacji najpóźniej w terminie 48h od daty sfinalizowania zamówienia. 
4. W przypadku zwrotu lub rezygnacji z zamówionych części, Zamawiającemu potrącone zostanie 20% wartości jednostkowej towaru.
5. Zwrot oraz reklamację części przyjmowane są tylko w oryginalnym opakowaniu, w którym zostały dostarczone przez BATEKO Sp. z o.o.
§ 6
Gwarancja
1. Jeżeli w gwarancji na usługę nie zastrzeżono innego terminu, wynosi ona jeden rok licząc od dnia, w którym została wystawiona faktura zakupu.Natomiast gwarancja na części zamienne wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.
§ 7
Ochrona danych osobowych:
 
1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednakże konieczne w celu zawarcia umowy handlowej, wystawienia faktury, dostawy zamówienia oraz otrzymania wpłaty. Administratorem danych osobowych jest BATEKO sp. z o.o., który zobowiązuje się przechowywać wszelkie dane swoich klientów w sposób należyty, zgodny z założeniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień. Wszystkim osobom przysługuje prawo do kontroli, wglądu, poprawy i zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ww. sprzeciw można wyrazić kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (tel. +48 32 234 22 08 lub e-mail:
bateko@bateko.pl
). BATEKO sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe swoich kontrahentów do przekazywania im informacji handlowych. Uczestnictwo w takich akcjach jest w pełni dobrowolne i w każdej chwili możecie Państwo zobowiązać nas do wstrzymania przekazywania Państwu informacji i powiadomień. Wszelkie dane pobrane od naszych klientów są wysoce poufne. Przekazanie danych organom administracji publicznej, urzędnikom lub innym służbom następuje z zachowaniem prawa polskiego i międzynarodowego. Dane uzyskane przez naszych pracowników w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych są używane wyłącznie do realizowania ich obowiązków w czasie pracy.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. W przypadku gdy Zamawiający również posiada ogólne uregulowania dotyczące warunków umów, BATEKO Sp. z o.o. jest nimi związana tylko wtedy, gdy wyrazi dodatkowo na to zgodę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w osobnym oświadczeniu. Milczenie BATEKO Sp. z o.o. w tym zakresie jednoznaczne jest z odmową wyrażenia zgody na obowiązywanie warunków umów Zamawiającego.
2. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
3. Poprzez akceptacje Regulaminu, Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z ich treścią i akceptuje warunki nimi określone.
4. Akceptacja Regulaminu stanowi warunek konieczny dla przyjęcia zamówienia przez BATEKO Sp. z o.o.
5. Przyjmuje się, że Zamawiający składając zamówienie zapoznał się i zaakceptował powyższy Regulamin.
 
Regulamin transportu
BATEKO Sp. z o.o.
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Klient zobowiązuje się do przygotowania swojej baterii do transportu w określonym terminie i określonej godzinie. Jeżeli tego nie dokona, to po upływie 30 minut od przyjazdu przewoźnika obciążony zostanie dodatkową opłatą postojową w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju, która naliczana jest u przewoźnika.
2. Klient zobowiązuje się zabezpieczenia swojej baterii w transporcie. W szczególności dotyczy to:
zabezpieczenia baterii przed rozlaniem się elektrolitu;
zabezpieczenia baterii przed upadkiem z palety;
3. Istnieje możliwość ubezpieczenia przesyłki u przewoźnika. Taką chęć należy zgłosić w dziale obsługi klienta przy składaniu zamówienia.
§ 2
Wycena transportu
1. Transportu baterii dokonujemy na paletach typu EURO.
2. W przypadku nie stosowania palety EURO lub użycia palety przemysłowej o rozmiarach większych niż 130 cm x 100 cm opłata za transport zostanie powiększona o 25%.
3. Jeżeli waga przesyłki przekracza 50 kg i klient nie posiada palety, zostanie doliczona kwota 35 zł (opłata za brak palety).
4. Przesyłka o wadze powyżej 1000 kg lub rozmiarze powyżej 240 cm długości lub 180 cm wysokości wyceniana jest indywidualnie.
5. Wycena frachtu następuje według faktycznej wagi. Opłata za korektę zaniżonej wagi faktycznej przesyłki wynosi 10 zł.
6. W przypadku nie dostarczenia przesyłki pomimo złożenia zamówienia, zostaną naliczone koszty zgodnie z zamówieniem.
7. Opłata naliczana jest według wagi przestrzennej lub objętościowej, obowiązuje zasada wyższej wagi (1 m
3
 = 333 kg).
8. Cena transportu zależy od wagi przesyłki:
do 200 kg (½ palety) – 150 zł
od 200 kg do 500 kg – 170 zł
od 500 kg do 1000 kg – 185 zł
powyżej  1000 kg  – indywidualna wycena.
 
§ 3
Postanowienia końcowe
1. Firma BATEKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane w transporcie przez przewoźnika, chyba, że umowa pisemna z klientem stanowi inaczej.
efektywniejsza energia efektywniejsza energia