Przez użytkowanie strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych na www.bateko.pl, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu  personalizacji treści oraz reklamy. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Regulamin Warunków Sprzedaży oraz Świadczenia Usług

Bateko Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne
1 . Złożenie   zamówienia   w   firmie   BATEKO   Sp.   z   o.o.   równoznaczne   jest   z   zapoznaniem się    z    niniejszym        Regulaminem    Warunków    Sprzedaży    oraz    Świadczenia    Usług BATEKO Sp. z o.o. a także z ich akceptacją. 2 . Złożenie   zamówienia   następuje   poprzez   przesłanie   drogą   elektroniczną   lub   faxem potwierdzenia   otrzymanej   oferty,   zamówienia   bądź   złożenia   zamówienia   osobiście   w siedzibie firmy BATEKO Sp. z o.o. 3 . Przyjęcie   zamówienia   przez   BATEKO   Sp.   z   o.o.   równoznaczne   jest   z   zawarciem przez strony umowy. 4 . BATEKO   Sp.   z   o.o.   poinformuje   Zamawiającego   o   kosztach   zamówienia   przed   jego realizacją. 5 . BATEKO    Sp.    z    o.o.    nie    ponosi    odpowiedzialności    za    opóźnienia    w    realizacji zamówienia    spowodowane    nieterminową    wpłatą    ew.    zaliczki,    przedpłaty    przez Zamawiającego. 6 . Zapłaty,    przedpłaty    jak    i    wynagrodzenia    z    tytułu    wykonanej    usługi    Zamawiający dokonuje   osobiście   w   siedzibie   BATEKO   Sp.   z   o.o.   bądź   na   rachunek   bankowy   ING Bank Śląski 88 1050 1344 1000 0023 0164 4973. 7 . BATEKO   Sp.   z   o.o.   zastrzega   sobie   prawo   naliczenia   dodatkowych   opłat,   jak   również zmiany danych w przyjętym do realizacji zamówieniu.
§ 2 Oferta cenowa
1 . Oferta cenowa ważna jest 7 dni, od daty wystawienia przez BATEKO Sp. z o.o. 2 . Ceny    na    ofercie    podane    zostały    za    jedną    sztukę    lub    komplet    w    zależności    od oferowanego produktu, usługi. 3 . Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT. 4 . Ilości magazynowe ważne są w dniu złożenia oferty.
§ 3 Realizacja zamówienia
1 . BATEKO   Sp.   z   o.o.   realizuje   zamówienie   w   ustalonym   przez   strony   terminie,   którego bieg rozpoczyna się po dniu, w którym przyjęto zamówienie do realizacji. 2 . Zamówienie    powinno    określać    podstawowe    warunki    takie    jak:    asortyment,    ilość, oczekiwane   miejsce   dostawy   (nazwa,   kod   pocztowy   i   adres   Odbiorcy),   oraz   powinno określać   dokładną   nazwę   Zamawiającego   (nazwa   firmy,   NIP,   imię,   nazwisko   oraz numer telefonu osoby zamawiającej). 3 . Jeśli   adres   dostawy   różni   się   od   adresu   Zamawiającego,   konieczne   jest   podanie   go   w zamówieniu. 4 . BATEKO   Sp.   z   o.o.   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   opóźnienia   powstałe   na   skutek niedotrzymania   przez   Zamawiającego   terminu   zlecenia   usługi   oraz   dostarczenia   nie kompletnego, uszkodzonego, nie nadającego się do podjęcia z nim prac urządzenia. 5 . BATEKO   Sp.   z   o.o.   wykonuje   zamówienie   w   terminie   ustalonym   z   Zamawiającym, który należy rozumieć w ten sposób, że: a)      BATEKO   Sp.   z   o.o.   wykonuje   usługi   w   dniach   roboczych,   tj.   od   poniedziałku   do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (Świąt). b)    BATEKO    Sp.    z    o.o.    przystąpi    do    realizacji    zamówienia    w    pierwszym    dniu roboczym   następującym   po   terminie   wpłynięcia   zamówienia,   w   przypadku   baterii   w pierwszym dniu po dostarczeniu jej do naszego zakładu. 6 . BATEKO    Sp.    z    o.o.    nie    ponosi    odpowiedzialności    za    opóźnienie    w    dostarczeniu przesyłki spowodowane przez Zamawiającego lub firmę kurierską. 7 . Ceny   transportu   podawane   na   stronach   internetowych,   w   szczególności   w   sklepie internetowym    BATEKO    dotyczą    wyłącznie    przesyłek    krajowych.    W    przypadku wysyłek   międzynarodowych   klient   zobowiązany   jest   do   zorganizowania   transportu towaru    na    swój    koszt    lub    poproszenie    o    przygotowanie    indywidualnej    wyceny transportu.
§ 4 Warunki płatności
1 . Za    zamówione    towary    bądź    usługi    kupujący    może    zapłacić    wybierając    jedną    z poniższych form płatności: a) gotówką za pobraniem - przy odbiorze: należność pobiera kurier. b) gotówką osobiście – w siedzibie firmy BATEKO Sp. z o.o. c) dokonując przedpłaty - przelewem bankowym na konto BATEKO Sp. z o.o. d)   przelewem   bankowym   -   na   termin   płatności   ustalony   między   stronami   -   warunkiem przelewu   terminowego   jest   dostarczenie   dokumentów   założycielskich   firmy   tj.   (KRS,     NIP, REGON).
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1 . Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić stan zamówienia w chwili jego odbioru. 2 . Zamawiający     zobowiązany     jest     do     sporządzenia     protokołu     reklamacyjnego     w obecności dostawcy, pracownika firmy kurierskiej. 3 . Zamawiający   zobowiązany   jest   do   zgłoszenia   reklamacji   najpóźniej   w   terminie   48h   od daty sfinalizowania zamówienia. 4 . W     przypadku     zwrotu     lub     rezygnacji     z     zamówionych     części,     Zamawiającemu potrącone zostanie 20% wartości jednostkowej towaru. 5 . Zwrot   oraz   reklamację   części   przyjmowane   są   tylko   w   oryginalnym   opakowaniu,   w którym zostały dostarczone przez BATEKO Sp. z o.o.
§ 6 Gwarancja
1 . Jeżeli   w   gwarancji   na   usługę   nie   zastrzeżono   innego   terminu,   wynosi   ona   jeden   rok licząc   od   dnia,   w   którym   nastąpiło   wydanie   usługi.   Natomiast   gwarancja   na   części zamienne wynosi 6 miesięcy od daty wydania przedmiotu sprzedaży
§ 7 Ochrona danych osobowych
1 . Podanie   danych   osobowych   jest   całkowicie   dobrowolne   jednakże   konieczne   w   celu zawarcia     umowy     handlowej,     wystawienia     faktury,     dostawy     zamówienia     oraz otrzymania   wpłaty.   Administratorem   danych   osobowych   jest   BATEKO   sp.   z   o.o., który    zobowiązuje    się    przechowywać    wszelkie    dane    swoich    klientów    w    sposób należyty,   zgodny   z   założeniami   Ustawy   o   ochronie   danych   osobowych   z   dnia   10   maja 2018    roku.    Dane    osobowe    są    przechowywane    i    przetwarzane    w    celu    realizacji zamówień.   Wszystkim   osobom   przysługuje   prawo   do   kontroli,   wglądu,   poprawy   i zgłoszenia   sprzeciwu   wobec   przetwarzania   danych   osobowych.   Ww.   sprzeciw   można wyrazić   kontaktując   się   z   Biurem   Obsługi   Klienta   (tel.   +48   32   234   22   08   lub   e-mail: bateko@bateko.pl).
§ 8 Postanowienia końcowe
1 . W    przypadku,    gdy    Zamawiający    również    posiada    ogólne    uregulowania    dotyczące warunków   umów,   BATEKO   Sp.   z   o.o.   jest   z   nimi   związana   tylko   wtedy,   gdy   wyrazi dodatkowo   na   to   zgodę   w   formie   pisemnej,   pod   rygorem   nieważności,   w   osobnym oświadczeniu.   Milczenie   BATEKO   Sp.   z   o.o.   w   tym   zakresie   jednoznaczne   jest   z odmową wyrażenia zgody na obowiązywanie warunków umów Zamawiającego. 2 . W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. 3 . Poprzez    akceptację    Regulaminu,    Zamawiający    oświadcza,    iż    zapoznał    się    z    jego treścią i akceptuje warunki w nim określone. 4 . Akceptacja   regulaminu   stanowi   warunek   konieczny   dla   przyjęcia   zamówienia   przez BATEKO Sp. z o.o. 5 . Przyjmuje   się,   że   Zamawiający   składając   zamówienie   zapoznał   się   i   zaakceptował powyższy Regulamin.

Regulamin Transportu

Bateko Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne
1 . Klient   zobowiązuje   się   do   przygotowania   swojej   baterii   do   transportu   w   określonym terminie    i    określonej    godzinie.    Jeżeli    tego    nie    dokona,    po    upływie    30    minut    od przyjazdu   przewoźnika   obciążony   zostanie   dodatkową   opłatą   postojową   w   wysokości 50zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju, która naliczana jest u przewoźnika. 2 . Klient     zobowiązuje     się     do     zabezpieczenia     swojej     baterii     w     transporcie.     W szczególności dotyczy to: a) zabezpieczenia baterii przed rozlaniem się elektrolitu, b) zabezpieczenia baterii przed upadkiem z palety. 3 . Istnieje   możliwość   ubezpieczenia   przesyłki   u   przewoźnika.   Taką   chęć   należy   zgłosić w dziale obsługi klienta przy składaniu zamówienia.
§ 2 Wycena transportu
1 . Transportu baterii dokonujemy na paletach typu EURO. 2 . W    przypadku    nie    stosowania    palety    EURO    lub    użycia    palety    przemysłowej    o rozmiarach   większych   niż   130   cm   x   100   cm   opłata   za   transport   zostanie   powiększona o 25%. 3 . Jeżeli   waga   przesyłki   przekracza   50   kg   i   klient   nie   posiada   palety,   zostanie   doliczona kwota 35 zł (opłata za brak palety). 4 . Przesyłka   o   wadze   powyżej   1200   kg   lub   rozmiarze   powyżej   240   cm   długości   lub   180 cm wysokości wyceniana jest indywidualnie. 5 . Wycena   frachtu   następuje   według   faktycznej   wagi.   Opłata   za   korektę   zaniżonej   wagi faktycznej wynosi 10 zł. 6 . W    przypadku    nie    dostarczenia    przesyłki,    pomimo    złożenia    zamówienia,    zostaną naliczone koszty zgodnie z zamówieniem. 7 . Opłata   naliczana   jest   według   wagi   przestrzennej   lub   objętościowej,   obowiązuje   zasada wyższej wagi (1m 3  = 333 kg). 8 . Cena transportu zależy od wagi przesyłki (ceny netto): ½ palety a) do 200 kg – 90 zł b) od 200 kg do 400 kg – 95 zł c) od 400 kg – 100 zł paleta 1,2 x 0,8 a) do 200 kg – 130 zł b) od 200 kg do 400 kg – 135 zł c) od 400 kg do 800 kg – 140 zł d) od 800 kg do 1000 kg – 160 zł e) powyżej 1000 kg – wycena indywidualna koszt przesyłki paczki DHL do 30 kg – 23 zł netto dodatkowo w przypadku pobrania: opłata 2,80 zł + 0,4% wartości pobrania + inne koszty ujęte w cenniku DHL (nst, opłata paliwowa)
§ 3 Postanowienia końcowe
1 . Firma   BATEKO   Sp.   z   o.o.   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   szkody   wywołane   w transporcie przez przewoźnika, chyba, że umowa pisemna z klientem stanowi inaczej.
BATEKO Sp. z o.o. ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik
Oferta
Polecane
Blog
Sklep on-line
Kontakt
FAQ
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 642-27-16-037 +48 (032) 234 22 08
Łukasz Oleś l.oles@bateko.pl +48 694 493 182
Monika Piekorz m.piekorz@bateko.pl +48 692 480 616
Jolanta Wrzołek j.wrzolek@bateko.pl +48 692 480 672
specjaliści od baterii

Regulamin Warunków Sprzedaży

oraz Świadczenia Usług

Bateko Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne
1 . Złożenie   zamówienia   w   firmie   BATEKO   Sp.   z   o.o. równoznaczne   jest   z   zapoznaniem   się   z   niniejszym     Regulaminem        Warunków        Sprzedaży        oraz Świadczenia   Usług   BATEKO   Sp.   z   o.o.   a   także   z ich akceptacją. 2 . Złożenie   zamówienia   następuje   poprzez   przesłanie drogą     elektroniczną     lub     faxem     potwierdzenia otrzymanej     oferty,     zamówienia     bądź     złożenia zamówienia   osobiście   w   siedzibie   firmy   BATEKO Sp. z o.o. 3 . Przyjęcie   zamówienia   przez   BATEKO   Sp.   z   o.o. równoznaczne     jest     z     zawarciem     przez     strony umowy. 4 . BATEKO   Sp.   z   o.o.   poinformuje   Zamawiającego   o kosztach zamówienia przed jego realizacją. 5 . BATEKO   Sp.   z   o.o.   nie   ponosi   odpowiedzialności za        opóźnienia        w        realizacji        zamówienia spowodowane   nieterminową   wpłatą   ew.   zaliczki, przedpłaty przez Zamawiającego. 6 . Zapłaty,   przedpłaty   jak   i   wynagrodzenia   z   tytułu wykonanej        usługi        Zamawiający        dokonuje osobiście   w   siedzibie   BATEKO   Sp.   z   o.o.   bądź   na rachunek   bankowy   ING   Bank   Śląski   88   1050   1344 1000 0023 0164 4973. 7 . BATEKO     Sp.     z     o.o.     zastrzega     sobie     prawo naliczenia   dodatkowych   opłat,   jak   również   zmiany danych w przyjętym do realizacji zamówieniu.
§ 2 Oferta cenowa
1 . Oferta     cenowa     ważna     jest     7     dni,     od     daty wystawienia przez BATEKO Sp. z o.o. 2 . Ceny   na   ofercie   podane   zostały   za   jedną   sztukę   lub komplet   w   zależności   od   oferowanego   produktu, usługi. 3 . Podane     ceny     są     cenami     netto,     nie     zawierają podatku VAT. 4 . Ilości    magazynowe    ważne    są    w    dniu    złożenia oferty.
§ 3 Realizacja zamówienia
1 . BATEKO    Sp.    z    o.o.    realizuje    zamówienie    w ustalonym    przez    strony    terminie,    którego    bieg rozpoczyna     się     po     dniu,     w     którym     przyjęto zamówienie do realizacji. 2 . Zamówienie      powinno      określać      podstawowe warunki   takie   jak:   asortyment,   ilość,   oczekiwane miejsce    dostawy    (nazwa,    kod    pocztowy    i    adres Odbiorcy),   oraz   powinno   określać   dokładną   nazwę Zamawiającego      (nazwa      firmy,      NIP,      imię, nazwisko        oraz        numer        telefonu        osoby zamawiającej). 3 . Jeśli      adres      dostawy      różni      się      od      adresu Zamawiającego,    konieczne    jest    podanie    go    w zamówieniu. 4 . BATEKO   Sp.   z   o.o.   nie   ponosi   odpowiedzialności za   opóźnienia   powstałe   na   skutek   niedotrzymania przez   Zamawiającego   terminu   zlecenia   usługi   oraz dostarczenia   nie   kompletnego,   uszkodzonego,   nie nadającego się do podjęcia z nim prac urządzenia. 5 . BATEKO    Sp.    z    o.o.    wykonuje    zamówienie    w terminie   ustalonym   z   Zamawiającym,   który   należy rozumieć w ten sposób, że: a)      BATEKO   Sp.   z   o.o.   wykonuje   usługi   w   dniach roboczych,    tj.    od    poniedziałku    do    piątku,    za wyjątkiem     dni     ustawowo     wolnych     od     pracy (Świąt). b)    BATEKO    Sp.    z    o.o.    przystąpi    do    realizacji zamówienia      w      pierwszym      dniu      roboczym następującym   po   terminie   wpłynięcia   zamówienia, w     przypadku     baterii     w     pierwszym     dniu     po dostarczeniu jej do naszego zakładu. 6 . BATEKO   Sp.   z   o.o.   nie   ponosi   odpowiedzialności za       opóźnienie       w       dostarczeniu       przesyłki spowodowane    przez    Zamawiającego    lub    firmę kurierską. 7 . Ceny       transportu       podawane       na       stronach internetowych,      w      szczególności      w      sklepie internetowym      BATEKO      dotyczą      wyłącznie przesyłek     krajowych.     W     przypadku     wysyłek międzynarodowych    klient    zobowiązany    jest    do zorganizowania   transportu   towaru   na   swój   koszt lub    poproszenie    o    przygotowanie    indywidualnej wyceny transportu.
§ 4 Warunki płatności
1 . Za   zamówione   towary   bądź   usługi   kupujący   może zapłacić     wybierając     jedną     z     poniższych     form płatności: a)     gotówką     za     pobraniem     -     przy     odbiorze: należność pobiera kurier. b)     gotówką     osobiście     –     w     siedzibie     firmy BATEKO Sp. z o.o. c)   dokonując   przedpłaty   -   przelewem   bankowym na konto BATEKO Sp. z o.o. d)    przelewem    bankowym    -    na    termin    płatności ustalony   między   stronami   -   warunkiem   przelewu terminowego      jest      dostarczenie      dokumentów założycielskich firmy tj. (KRS,  NIP, REGON).
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1 . Zamawiający    zobowiązany    jest    sprawdzić    stan zamówienia w chwili jego odbioru. 2 . Zamawiający    zobowiązany    jest    do    sporządzenia protokołu   reklamacyjnego   w   obecności   dostawcy, pracownika firmy kurierskiej. 3 . Zamawiający     zobowiązany     jest     do     zgłoszenia reklamacji    najpóźniej    w    terminie    48h    od    daty sfinalizowania zamówienia. 4 . W       przypadku       zwrotu       lub       rezygnacji       z zamówionych    części,    Zamawiającemu    potrącone zostanie 20% wartości jednostkowej towaru. 5 . Zwrot    oraz    reklamację    części    przyjmowane    tylko     w     oryginalnym     opakowaniu,     w     którym zostały dostarczone przez BATEKO Sp. z o.o.
§ 6 Gwarancja
1 . Jeżeli    w    gwarancji    na    usługę    nie    zastrzeżono innego   terminu,   wynosi   ona   jeden   rok   licząc   od dnia,      w      którym      nastąpiło      wydanie      usługi. Natomiast   gwarancja   na   części   zamienne   wynosi   6 miesięcy od daty wydania przedmiotu sprzedaży
§ 7 Ochrona danych osobowych
1 . Podanie      danych      osobowych      jest      całkowicie dobrowolne   jednakże   konieczne   w   celu   zawarcia umowy   handlowej,   wystawienia   faktury,   dostawy zamówienia          oraz          otrzymania          wpłaty. Administratorem        danych        osobowych        jest BATEKO     sp.     z     o.o.,     który     zobowiązuje     się przechowywać   wszelkie   dane   swoich   klientów   w sposób   należyty,   zgodny   z   założeniami   Ustawy   o ochronie   danych   osobowych   z   dnia   10   maja   2018 roku.      Dane      osobowe      są      przechowywane      i przetwarzane      w      celu      realizacji      zamówień. Wszystkim   osobom   przysługuje   prawo   do   kontroli, wglądu,    poprawy    i    zgłoszenia    sprzeciwu    wobec przetwarzania   danych   osobowych.   Ww.   sprzeciw można   wyrazić   kontaktując   się   z   Biurem   Obsługi Klienta    (tel.    +48    32    234    22    08    lub    e-mail: bateko@bateko.pl).
§ 8 Postanowienia końcowe
1 . W   przypadku,   gdy   Zamawiający   również   posiada ogólne   uregulowania   dotyczące   warunków   umów, BATEKO   Sp.   z   o.o.   jest   z   nimi   związana   tylko wtedy,    gdy    wyrazi    dodatkowo    na    to    zgodę    w formie    pisemnej,    pod    rygorem    nieważności,    w osobnym   oświadczeniu.   Milczenie   BATEKO   Sp.   z o.o.   w   tym   zakresie   jednoznaczne   jest   z   odmową wyrażenia    zgody    na    obowiązywanie    warunków umów Zamawiającego. 2 . W     pozostałym     zakresie     zastosowanie     znajdują przepisy kodeksu cywilnego. 3 . Poprzez     akceptację     Regulaminu,     Zamawiający oświadcza,     iż     zapoznał     się     z     jego     treścią     i akceptuje warunki w nim określone. 4 . Akceptacja        regulaminu        stanowi        warunek konieczny      dla      przyjęcia      zamówienia      przez BATEKO Sp. z o.o. 5 . Przyjmuje       się,       że       Zamawiający       składając zamówienie   zapoznał   się   i   zaakceptował   powyższy Regulamin.

Regulamin Transportu

Bateko Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne
1 . Klient   zobowiązuje   się   do   przygotowania   swojej baterii    do    transportu    w    określonym    terminie    i określonej    godzinie.    Jeżeli    tego    nie    dokona,    po upływie     30     minut     od     przyjazdu     przewoźnika obciążony   zostanie   dodatkową   opłatą   postojową   w wysokości     50zł     za     każdą     rozpoczętą     godzinę postoju, która naliczana jest u przewoźnika. 2 . Klient   zobowiązuje   się   do   zabezpieczenia   swojej baterii w transporcie. W szczególności dotyczy to: a)     zabezpieczenia     baterii     przed     rozlaniem     się elektrolitu, b) zabezpieczenia baterii przed upadkiem z palety. 3 . Istnieje     możliwość     ubezpieczenia     przesyłki     u przewoźnika.   Taką   chęć   należy   zgłosić   w   dziale obsługi klienta przy składaniu zamówienia.
§ 2 Wycena transportu
1 . Transportu    baterii    dokonujemy    na    paletach    typu EURO. 2 . W    przypadku    nie    stosowania    palety    EURO    lub użycia      palety      przemysłowej      o      rozmiarach większych   niż   130   cm   x   100   cm   opłata   za   transport zostanie powiększona o 25%. 3 . Jeżeli   waga   przesyłki   przekracza   50   kg   i   klient   nie posiada    palety,    zostanie    doliczona    kwota    35    (opłata za brak palety). 4 . Przesyłka   o   wadze   powyżej   1200   kg   lub   rozmiarze powyżej   240   cm   długości   lub   180   cm   wysokości wyceniana jest indywidualnie. 5 . Wycena   frachtu   następuje   według   faktycznej   wagi. Opłata     za     korektę     zaniżonej     wagi     faktycznej wynosi 10 zł. 6 . W   przypadku   nie   dostarczenia   przesyłki,   pomimo złożenia    zamówienia,    zostaną    naliczone    koszty zgodnie z zamówieniem. 7 . Opłata    naliczana    jest    według    wagi    przestrzennej lub     objętościowej,     obowiązuje     zasada     wyższej wagi (1m 3  = 333 kg). 8 . Cena    transportu    zależy    od    wagi    przesyłki    (ceny netto): ½ palety a) do 200 kg – 90 zł b) od 200 kg do 400 kg – 95 zł c) od 400 kg – 100 zł paleta 1,2 x 0,8 a) do 200 kg – 130 zł b) od 200 kg do 400 kg – 135 zł c) od 400 kg do 800 kg – 140 zł d) od 800 kg do 1000 kg – 160 zł e) powyżej 1000 kg – wycena indywidualna koszt przesyłki paczki DHL do 30 kg – 23 zł netto dodatkowo w przypadku pobrania: opłata 2,80 zł + 0,4% wartości pobrania + inne koszty ujęte w cenniku DHL    (nst, opłata paliwowa)
§ 3 Postanowienia końcowe
1 . Firma      BATEKO      Sp.      z      o.o.      nie      ponosi odpowiedzialności      za      szkody      wywołane      w transporcie   przez   przewoźnika,   chyba,   że   umowa pisemna z klientem stanowi inaczej.
BATEKO Sp. z o.o. ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.