Wózek   widłowy   oparty   o   silnik   elektryczny   zasilany   baterią   trakcyjną,   jak   większość   urządzeń podlega dopuszczeniu przez Urząd Dozoru Technicznego  do użytku. Większość    użytkowników    przekonana    jest,    że    samemu    dopuszczeniu    podlega    jedynie    sam wózek,    jednak    bateria    stanowiąca    jego    źródło    zasilania    również    wymaga    dokumentacji,     zanim zostanie dopuszczona. Bardzo    często    obsługa    wózka    widłowego    jest        przekonana,    że    jedynie    baterie    o    napięciu znamionowym   powyżej   50V   wymagają   dokumentacji   rezystancji   izolacji   obudowy,   czyli   dokumentu, który    zaświadcza,    że    bateria    nie    posiada    przebicia    i    może    być    bezpiecznie    eksploatowana    w urządzeniu. Jest   to   jednak   błędne   założenie,   ponieważ   nawet   baterie   12V,   24V   i   36V   wymagają   takiej dokumentacji. Zgodnie   z   najnowszymi   normami,   każda   bateria   trakcyjna,   która   zasila   urządzenie   elektryczne również   wymaga   tego   typu   badania   raz   na   dwa   lata,   lub   raz   w   roku,    jeżeli   urządzenie   pracuje   w warunkach z wyziewami żrącymi, wybuchowymi lub na otwartym powietrzu.
Jeżeli     zakład     posiada     znaczną     ilość     baterii,     powinien     rozważyć     zamówienie     serwisanta wyposażonego   w   odpowiednie   oprzyrządowanie   serwisowe.   Jest   to   niezwykle   poręczne,   szczególnie w    wypadku    cyklicznego    serwisu    dokonywanego    corocznie.    W    czasie    takiego    serwisu,    oprócz uzyskania    koniecznych    dokumentów    klient    może    również    dowiedzieć    się,    które    baterie    będą wymagały poddania kompleksowemu serwisowi w najbliższym czasie. Nowoczesne    serwisy    korzystające    z    systemów    hybrydowych,    mają    możliwość    generowania kompletnych   raportów   dla   klienta   zaraz   po   zakończeniu   badania.   W   takim   wypadku   klient   otrzyma komplet dokumentów i uzyska możliwość pobrania ich kopii elektronicznej z sieci. Posiadanie kompletnej dokumentacji jest podstawą prowadzenia przedsiębiorstwa. W   ten   sposób   klient   może   zabezpieczyć   się   przed   uszkodzeniami   mechanicznymi   urządzenia wynikającymi   z   niewłaściwej   pracy   baterii.   W   tym   miejscu   trzeba   zaznaczyć,   że   bateria   posiadająca przebicie   może   nie   tylko   uszkodzić   urządzenie,   przeskakująca   iskra   może   doprowadzić   do   wybuchu w   pomieszczeniu   o   atmosferze   wybuchowej   lub   może   doprowadzić   nawet   do   zgonu   pracownika , który zostanie porażony prądem z nieszczelnej izolacji.
​Kompletna   dokumentacja   techniczna   to podstawa          w          każdym          poważnym przedsiębiorstwie.    W    przypadku    jej    braku Urząd      Dozoru      Technicznego      może      nie dopuścić   wózka   do   użytkowania   z   powodu braku     protokołu     rezystancji     izolacji     dla baterii.     Dodatkowo,     jeżeli      w      zakładzie dojdzie        do        nieszczęśliwego        wypadku, przedsiębiorca                    może                    ponieść odpowiedzialność                      karną,                      za nieprzeprowadzenie                               wszystkich wymaganych               badań               technicznych   urządzenia    przed    jego    dopuszczeniem    do użytkowania w przedsiębiorstwie.   Najprostszym   sposobem   na   pozyskanie protokołu   rezystancji   izolacji   jest   zgłoszenie się   do   specjalistycznego   serwisu    oferującego tego      typu      usługę      lub      uzyskanie      tego dokumentu     podczas     poddawania     baterii trakcyjnej         kompleksowemu         serwisowi hybrydowemu.       Większość       tego       typu serwisów       wraz       z       kompletem       badań, dostarcza   również   użytkownikowi   kompletny raport   stanu   baterii,   uzupełniony   właśnie   o raport       rezystancji       izolacji,       który       jest wymagany   przez   UDT    przed   dopuszczeniem urządzenia do użytku.
Wymaganie UDT odnośnie eksploatacji baterii trakcyjnej
Czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 6422716037
Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
+48 (032) 234 22 08
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.:)
bateko@bateko.pl
32 234 22 08
KONTAKT
BATEKO Sp. z o.o. ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska bateko@bateko.pl; +48 (032) 234 22 08 Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?
Wymaganie UDT odnośnie eksploatacji baterii trakcyjnej
​Kompletna        dokumentacja        techniczna        to podstawa   w   każdym   poważnym   przedsiębiorstwie.   W przypadku    jej    braku    Urząd    Dozoru    Technicznego może   nie   dopuścić   wózka   do   użytkowania   z   powodu braku     protokołu     rezystancji     izolacji     dla     baterii. Dodatkowo,       jeżeli        w        zakładzie        dojdzie        do nieszczęśliwego       wypadku,       przedsiębiorca       może ponieść                odpowiedzialność                karną,                za nieprzeprowadzenie   wszystkich   wymaganych   badań technicznych    urządzenia   przed   jego   dopuszczeniem do użytkowania w przedsiębiorstwie.   Najprostszym        sposobem          na          pozyskanie protokołu    rezystancji    izolacji    jest    zgłoszenie    się    do specjalistycznego     serwisu      oferującego     tego     typu usługę     lub     uzyskanie     tego     dokumentu     podczas poddawania       baterii       trakcyjnej       kompleksowemu serwisowi     hybrydowemu.     Większość     tego     typu serwisów     wraz     z     kompletem     badań,     dostarcza również     użytkownikowi     kompletny     raport      stanu baterii,     uzupełniony     właśnie     o     raport     rezystancji izolacji,     który     jest     wymagany     przez     UDT      przed dopuszczeniem urządzenia do użytku.
Jeżeli     zakład     posiada     znaczną     ilość     baterii, powinien         rozważyć         zamówienie         serwisanta wyposażonego      w      odpowiednie      oprzyrządowanie serwisowe.   Jest   to   niezwykle   poręczne,   szczególnie   w wypadku       cyklicznego       serwisu       dokonywanego corocznie. W   czasie   takiego   serwisu,   oprócz   uzyskania koniecznych      dokumentów      klient      może      również dowiedzieć      się,      które      baterie      będą      wymagały poddania    kompleksowemu    serwisowi   w    najbliższym czasie. Nowoczesne    serwisy    korzystające    z    systemów hybrydowych,        mają        możliwość        generowania kompletnych      raportów      dla      klienta      zaraz      po zakończeniu     badania.     W     takim     wypadku     klient otrzyma    komplet    dokumentów    i    uzyska    możliwość pobrania ich kopii elektronicznej z sieci. Posiadanie       kompletnej       dokumentacji       jest podstawą prowadzenia przedsiębiorstwa. W   ten   sposób   klient   może   zabezpieczyć   się   przed uszkodzeniami             mechanicznymi             urządzenia wynikającymi    z    niewłaściwej    pracy    baterii.    W    tym miejscu    trzeba    zaznaczyć,    że    bateria     posiadająca przebicie      może      nie      tylko      uszkodzić      urządzenie, przeskakująca   iskra   może   doprowadzić   do   wybuchu w     pomieszczeniu     o     atmosferze     wybuchowej     lub może     doprowadzić     nawet     do     zgonu     pracownika , który     zostanie     porażony     prądem     z     nieszczelnej izolacji.
Wózek     widłowy     oparty     o     silnik     elektryczny zasilany    baterią    trakcyjną,    jak    większość    urządzeń podlega         dopuszczeniu         przez         Urząd         Dozoru Technicznego  do użytku. Większość    użytkowników    przekonana    jest,    że samemu   dopuszczeniu   podlega   jedynie   sam   wózek, jednak     bateria     stanowiąca     jego     źródło     zasilania również      wymaga      dokumentacji,      zanim     zostanie dopuszczona. Bardzo     często     obsługa     wózka     widłowego     jest       przekonana,       że       jedynie       baterie       o       napięciu znamionowym   powyżej   50V   wymagają   dokumentacji rezystancji   izolacji   obudowy,   czyli   dokumentu,   który zaświadcza,   że   bateria   nie   posiada   przebicia   i   może być   bezpiecznie   eksploatowana   w   urządzeniu.   Jest   to jednak    błędne    założenie,    ponieważ    nawet    baterie 12V, 24V i 36V wymagają takiej dokumentacji. Zgodnie   z   najnowszymi   normami,   każda   bateria trakcyjna,       która       zasila       urządzenie       elektryczne również   wymaga   tego   typu   badania   raz   na   dwa   lata, lub   raz   w   roku,    jeżeli   urządzenie   pracuje w warunkach z wyziewami   żrącymi, wybuchowymi   lub   na   otwartym powietrzu.
KONTAKT