Przez użytkowanie strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych na www.bateko.pl, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
bateko@bateko.pl
+48 (032) 234 22 08
Oferta
Blog
Sklep on-line
Do pobrania
Kontakt
FAQ
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 642-27-16-037
Wymagania UDT odnośnie eksploatacji baterii trakcyjnej Czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?
Wózek   widłowy   oparty   o   silnik   elektryczny   zasilany   baterią   trakcyjną,   jak   większość   urządzeń   podlega dopuszczeniu przez Urząd Dozoru Technicznego  do użytku. Większość   użytkowników   przekonana   jest,   że   samemu   dopuszczeniu   podlega   jedynie   sam   wózek,   jednak bateria stanowiąca jego źródło zasilania również wymaga dokumentacji,  zanim zostanie dopuszczona. Bardzo   często   obsługa   wózka   widłowego   jest      przekonana,   że   jedynie   baterie   o   napięciu   znamionowym powyżej   50V   wymagają   dokumentacji   rezystancji   izolacji   obudowy,   czyli   dokumentu,   który   zaświadcza,   że bateria   nie   posiada   przebicia   i   może   być   bezpiecznie   eksploatowana   w   urządzeniu.   Jest   to   jednak   błędne założenie, ponieważ nawet baterie 12V, 24V i 36V wymagają takiej dokumentacji. Zgodnie   z   najnowszymi   normami,   każda   bateria   trakcyjna,   która   zasila   urządzenie   elektryczne   również wymaga   tego   typu   badania   raz   na   dwa   lata,   lub   raz   w   roku,    jeżeli   urządzenie   pracuje   w   warunkach   z wyziewami żrącymi, wybuchowymi lub na otwartym powietrzu.
J eżeli   zakład   posiada   znaczną   ilość   baterii,   powinien   rozważyć   zamówienie   serwisanta   wyposażonego   w odpowiednie   oprzyrządowanie   serwisowe.   Jest   to   niezwykle   poręczne,   szczególnie   w   wypadku   cyklicznego serwisu   dokonywanego   corocznie.   W   czasie   takiego   serwisu,   oprócz   uzyskania   koniecznych   dokumentów klient   może   również   dowiedzieć   się,   które   baterie   będą   wymagały   poddania   kompleksowemu   serwisowi   w najbliższym czasie. Nowoczesne   serwisy   korzystające   z   systemów   hybrydowych,   mają   możliwość   generowania   kompletnych raportów   dla   klienta   zaraz   po   zakończeniu   badania.   W   takim   wypadku   klient   otrzyma   komplet   dokumentów   i uzyska możliwość pobrania ich kopii elektronicznej z sieci. Posiadanie kompletnej dokumentacji jest podstawą prowadzenia przedsiębiorstwa. W     ten     sposób     klient     może     zabezpieczyć     się     przed     uszkodzeniami     mechanicznymi     urządzenia wynikającymi   z   niewłaściwej   pracy   baterii.   W   tym   miejscu   trzeba   zaznaczyć,   że   bateria   posiadająca   przebicie może   nie   tylko   uszkodzić   urządzenie,   przeskakująca   iskra   może   doprowadzić   do   wybuchu   w   pomieszczeniu o   atmosferze   wybuchowej   lub   może   doprowadzić   nawet   do   zgonu   pracownika ,   który   zostanie   porażony prądem z nieszczelnej izolacji.
Kompletna     dokumentacja     techniczna     to podstawa             w             każdym             poważnym przedsiębiorstwie.   W   przypadku   jej   braku   Urząd Dozoru   Technicznego   może   nie   dopuścić   wózka do     użytkowania     z     powodu     braku     protokołu rezystancji   izolacji   dla   baterii.   Dodatkowo,   jeżeli w       zakładzie       dojdzie       do       nieszczęśliwego wypadku,        przedsiębiorca        może        ponieść odpowiedzialność                     karną,                     za nieprzeprowadzenie     wszystkich     wymaganych badań     technicznych      urządzenia     przed     jego dopuszczeniem           do           użytkowania           w przedsiębiorstwie.   Najprostszym     sposobem     na     pozyskanie protokołu   rezystancji   izolacji   jest   zgłoszenie   się do   specjalistycznego   serwisu    oferującego   tego typu     usługę     lub     uzyskanie     tego     dokumentu podczas         poddawania         baterii         trakcyjnej kompleksowemu       serwisowi       hybrydowemu. Większość       tego       typu       serwisów       wraz       z kompletem         badań,         dostarcza         również użytkownikowi   kompletny   raport   stanu   baterii, uzupełniony      właśnie      o      raport      rezystancji izolacji,   który   jest   wymagany   przez   UDT    przed dopuszczeniem urządzenia do użytku.
Chcesz być na bieżąco?
wyślę Ci raz na 3-4 tygodnie na Twojego maila jedno króciutkie video, artykuł + ekskluzywne materiały
Masz pytania? Jeżeli masz w firmie problem związany z bateriami, prostownikami lub serwisem
specjaliści od baterii
Wymagania UDT odnośnie eksploatacji baterii trakcyjnej  Czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?
Wózek     widłowy     oparty     o     silnik     elektryczny     zasilany baterią       trakcyjną,       jak       większość       urządzeń       podlega dopuszczeniu przez Urząd Dozoru Technicznego  do użytku. Większość    użytkowników    przekonana    jest,    że    samemu dopuszczeniu    podlega    jedynie    sam    wózek,    jednak    bateria stanowiąca       jego       źródło       zasilania       również       wymaga dokumentacji,  zanim zostanie dopuszczona. Bardzo   często   obsługa   wózka   widłowego   jest      przekonana,   że jedynie     baterie     o     napięciu     znamionowym     powyżej     50V wymagają    dokumentacji    rezystancji    izolacji    obudowy,    czyli dokumentu,   który   zaświadcza,   że   bateria   nie   posiada   przebicia              i               może               być            bezpiecznie            eksploatowana   w   urządzeniu. Jest   to   jednak   błędne   założenie,   ponieważ   nawet   baterie   12V, 24V i 36V wymagają takiej dokumentacji. Zgodnie      z      najnowszymi      normami,      każda      bateria trakcyjna,      która      zasila      urządzenie      elektryczne      również wymaga      tego      typu      badania         raz         na         dwa         lata         lub         raz   w           roku,                jeżeli            urządzenie            pracuje               w               warunkach   z wyziewami      żrącymi,      wybuchowymi      lub      na      otwartym powietrzu.
Powrót na stronę główną bloga
Jeżeli    zakład    posiada    znaczną    ilość    baterii,    powinien rozważyć      zamówienie       serwisanta      wyposażonego w   odpowiednie   oprzyrządowanie   serwisowe.   Jest   to   niezwykle poręczne,      szczególnie      w      wypadku      cyklicznego      serwisu dokonywanego    corocznie.    W    czasie    takiego    serwisu,    oprócz uzyskania     koniecznych     dokumentów     klient     może     również dowiedzieć   się,   które   baterie   będą   wymagały                     poddania                    kompleksowemu      serwisowi w najbliższym czasie. Nowoczesne        serwisy        korzystające        z        systemów hybrydowych,     mają     możliwość     generowania     kompletnych raportów   dla   klienta   zaraz   po   zakończeniu   badania.   W   takim     wypadku         klient         otrzyma         komplet         dokumentów   i      uzyska        możliwość   pobrania   ich   kopii   elektronicznej z sieci. Posiadanie     kompletnej     dokumentacji     jest     podstawą prowadzenia przedsiębiorstwa. W     ten     sposób     klient     może     zabezpieczyć     się     przed uszkodzeniami      mechanicznymi      urządzenia      wynikającymi   z niewłaściwej   pracy   baterii.   W   tym   miejscu   trzeba   zaznaczyć,   że bateria     posiadająca     przebicie     może     nie     tylko     uszkodzić urządzenie,     przeskakująca     iskra     może     doprowadzić     do wybuchu    w    pomieszczeniu    o    atmosferze    wybuchowej    lub może     doprowadzić     nawet     do     zgonu     pracownika ,     który                      zostanie      porażony      prądem z nieszczelnej izolacji.
Kompletna         dokumentacja            techniczna            to            podstawa   w każdym   poważnym   przedsiębiorstwie.   W   przypadku   jej   braku   Urząd Dozoru   Technicznego   może   nie   dopuścić   wózka   do   użytkowania   z powodu   braku   protokołu   rezystancji   izolacji   dla   baterii.   Dodatkowo, jeżeli      w      zakładzie      dojdzie      do      nieszczęśliwego      wypadku, przedsiębiorca      może      ponieść      odpowiedzialność      karną,      za nieprzeprowadzenie   wszystkich   wymaganych   badań   technicznych   urządzenia      przed      jego      dopuszczeniem      do      użytkowania      w przedsiębiorstwie.   Najprostszym        sposobem        na        pozyskanie        protokołu rezystancji   izolacji   jest   zgłoszenie   się   do   specjalistycznego   serwisu   oferującego    tego    typu    usługę    lub    uzyskanie    tego    dokumentu podczas   poddawania   baterii   trakcyjnej   kompleksowemu   serwisowi hybrydowemu.   Większość   tego   typu   serwisów   wraz   z   kompletem badań,   dostarcza   również   użytkownikowi   kompletny   raport   stanu baterii,   uzupełniony   właśnie   o   raport   rezystancji   izolacji,   który   jest wymagany przez UDT  przed dopuszczeniem urządzenia do użytku.
Ta strona używa plików cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz usprawnienia realizacji usługi.