Prawidłowa   konserwacja   baterii   trakcyjnej   jest   jednym   z   podstawowych   warunków   gwarancji. Do   elementarnych   codziennych   czynności   związanych   z   procesem   konserwacji   zaliczamy   kontrolę poziomu elektrolitu. Ogniwo   baterii   trakcyjnej   składa   się   z   elementów   konstrukcyjnych   zanurzonych   w   roztworze kwasu   siarkowego.   W   czasie   ładowania   i   rozładowania   ogniwa   gęstość   tego   roztworu   ulega   zmianie, co jest bezpośre związane z procesem gromadzenia i oddawania energii przez płyty ogniwa. Podczas   procesu   ładowania   gęstość   elektrolitu   zwiększa   się,   a   cząsteczki   H2O   ulatują   z   ogniwa   pod postacią   pary   wodnej.   Dlatego   takie   ważne   jest,   aby   po   każdym   ładowaniu   uzupełniać   elektrolit   w ogniwie przy pomocy wody destylowanej. Ta   prosta   czynność   konserwacyjna   jest   konieczna   do   prawidłowego   funkcjonowania   ogniwa w   długim okresie   czasu.   Niestety   bardzo   często   jest   wykonywana   w   sposób   nieprawidłowy.   Do   najczęstszych grzechów    pracowników    ładowni    możemy    zaliczyć:    przelewanie    wody    powyżej    dopuszczalnego poziomu   (co   powoduje   jego   rozcieńczenie),   dolewanie   wody   przed   ładowaniem   (co   powoduje   jego rozlewanie    się   w    czasie   ładowania)    oraz    stosowanie   wody    z    kranu    (minerały    zawarte   w   wodzie niedestylowanej zaburzają reakcje chemiczne zachodzące w ogniwie). Nieprawidłowe   konserwowanie   baterii   grozi   trwałą   utratą   gwarancji,   a   jego   skutki   możliwe   są   do naprawienia     jedynie     w     czasie     kompleksowego     serwisu     hybrydowego.     Dlatego     prawidłowa konserwacja jest podstawą długiego życia baterii trakcyjnej. Ostatnio    popularne    na    warsztatach    stają    się    przenośne    systemy    monitorowania    i    regulowania poziomu     elektrolitu.     Te     proste     zestawy     składające     się     z     gęstościomierza,     oprogramowania komputerowego   i   regulatora   elektrolitu   pozwalają   samodzielnie   regulować   gęstość   kwasu   siarkowego. Pozwala    to    na    przywrócenie    w    warunkach    warsztatowych    prawidłowego    poziomu    gęstości    we wszystkich ogniwach. Należy   zatem   zawsze   pamiętać   o   prawidłowej   konserwacji   baterii,   ponieważ   tylko   dzięki   niej   możliwe jest   długie   utrzymanie   baterii   w   wysokiej   sprawności   i   utrzymanie   warunków   gwarancji.   Użytkownicy posiadający   znaczne   ilości   baterii   powinni   rozważyć   zakup   systemu   regulacji   elektrolitu,   aby   wszelkie odchylenia    eliminować    jak    najszybciej.    Zaleca    się    również    poddawanie    baterii    kompleksowemu serwisowi   hybrydowemu,   aby   wyregulować   poziom   elektrolitu   w   sposób   profesjonalny   raz   na   2   lata pracy baterii.
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 6422716037
Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
+48 (032) 234 22 08
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.:)
bateko@bateko.pl
32 234 22 08
Prawidłowa gęstość elektrolitu
Gwarancja wysokiej sprawności baterii
KONTAKT
BATEKO Sp. z o.o. ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska bateko@bateko.pl; +48 (032) 234 22 08 Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Prawidłowa gęstość elektrolitu
Gwarancja wysokiej sprawności baterii
Prawidłowa    konserwacja    baterii    trakcyjnej    jest jednym    z    podstawowych    warunków    gwarancji.    Do elementarnych   codziennych   czynności   związanych   z procesem    konserwacji    zaliczamy    kontrolę    poziomu elektrolitu. Ogniwo   baterii   trakcyjnej   składa   się   z   elementów konstrukcyjnych    zanurzonych    w    roztworze    kwasu siarkowego.     W     czasie     ładowania     i     rozładowania ogniwa   gęstość   tego   roztworu   ulega   zmianie,   co   jest bezpośre     związane     z     procesem     gromadzenia     i oddawania energii przez płyty ogniwa. Podczas      procesu      ładowania      gęstość      elektrolitu zwiększa   się,   a   cząsteczki   H2O   ulatują   z   ogniwa   pod postacią   pary   wodnej.   Dlatego   takie   ważne   jest,   aby po   każdym   ładowaniu   uzupełniać   elektrolit   w   ogniwie przy pomocy wody destylowanej. Ta   prosta   czynność   konserwacyjna   jest   konieczna   do prawidłowego     funkcjonowania     ogniwa     w     długim okresie       czasu.       Niestety       bardzo       często       jest wykonywana       w       sposób       nieprawidłowy.       Do najczęstszych       grzechów       pracowników       ładowni możemy      zaliczyć:      przelewanie      wody      powyżej dopuszczalnego       poziomu       (co       powoduje       jego rozcieńczenie),   dolewanie wody   przed ładowaniem   (co powoduje    jego    rozlewanie    się    w    czasie    ładowania) oraz   stosowanie   wody   z   kranu   (minerały   zawarte   w wodzie   niedestylowanej   zaburzają   reakcje   chemiczne zachodzące w ogniwie). Nieprawidłowe     konserwowanie     baterii     grozi trwałą   utratą   gwarancji,   a   jego   skutki   możliwe   są   do naprawienia   jedynie w   czasie   kompleksowego   serwisu hybrydowego.   Dlatego   prawidłowa   konserwacja   jest podstawą długiego życia baterii trakcyjnej. Ostatnio      popularne      na      warsztatach      stają      się przenośne     systemy     monitorowania     i     regulowania poziomu   elektrolitu.   Te   proste   zestawy   składające   się z   gęstościomierza,   oprogramowania   komputerowego   i regulatora        elektrolitu        pozwalają        samodzielnie regulować   gęstość   kwasu   siarkowego.   Pozwala   to   na przywrócenie         w         warunkach         warsztatowych prawidłowego     poziomu     gęstości     we     wszystkich ogniwach. Należy     zatem     zawsze     pamiętać     o     prawidłowej konserwacji     baterii,     ponieważ     tylko     dzięki     niej możliwe    jest    długie    utrzymanie    baterii    w    wysokiej sprawności      i      utrzymanie      warunków      gwarancji. Użytkownicy      posiadający      znaczne      ilości      baterii powinni   rozważyć   zakup   systemu   regulacji   elektrolitu, aby   wszelkie   odchylenia   eliminować   jak   najszybciej. Zaleca         się         również         poddawanie         baterii kompleksowemu      serwisowi      hybrydowemu,      aby wyregulować        poziom        elektrolitu        w        sposób profesjonalny raz na 2 lata pracy baterii.
KONTAKT