T radycyjny     serwis     baterii     trakcyjnej,    wykonywany     cyklicznie    w     odstępach     rocznych     lub dwuletnich,     to     najbardziej     rozpowszechniona     forma     konserwacji     baterii     w     Polsce.     Usługa wykonywana   jest   zazwyczaj   w   siedzibie   klienta,   w   jego   warsztacie   lub   ładowni   i   obejmuje   szereg podstawowych   czynności   pomiarowych,   badanie   napięcia   ogniw,   wymianę   uszkodzonych   ogniw   na nowe i uzupełnienie poziomu elektrolitu wodą destylowaną. Niestety   ze   względu   na   to,   że   proces   odbywa   się   w   siedzibie   klienta   i   jest   on   mocno   ograniczony w   czasie,   nie   może   on   być   przeprowadzony   kompleksowo.   Serwisantom   brakuje   specjalistycznych urządzeń,   nie   mają   odpowiednich   pomieszczeń   i   miejsca   do   przeprowadzenia   analiz.   Głównie   z   tego powodu    bateria    po    takim    serwisie    pozostaje    w    identycznym    stanie,    w    jakim    została    zastana. Wykonane    czynności    pozwalają    jedynie    wyleczyć    jej    doraźne    dolegliwości,    jednak    bateria    nadal niebezpiecznie zbliża się do poziomu, w którym nastąpi jej gwałtowna i nagła degradacja.
Ta forma usługi pozwala nie tylko zbadać stan zewnętrzny baterii, ale także zbadać i poprawić stan wewnętrzny ogniw.
Serwisantom brakuje specjalistycznych urządzeń, nie mają odpowiednich pomieszczeń i miejsca do przeprowadzenia analiz. Głównie z tego powodu bateria po takim serwisie pozostaje w identycznym stanie, w jakim została zastana.
W    przypadku    serwisów    hybrydowych,    zazwyczaj    wykonywane    są    one    w    specjalistycznych zakładach,   wyposażonych   w   najnowocześniejsze   technologie   pomiarowe   i   narzędzia   umożliwiające skuteczną    konserwację    całej    baterii    trakcyjnej.    Ta    forma    usługi    pozwala    nie    tylko    zbadać    stan zewnętrzny   baterii,   ale   także   zbadać   i   poprawić   stan   wewnętrzny   ogniw.   Kompleksowość   tej   usługi opiera   się   na   trzech   filarach:   dogłębnym   badaniu,   naprawie   mechanicznej   elementów   składowych baterii   i   odsiarczaniu   płyt   ogniw   przy   pomocy   wysokich   częstotliwości.   Nowoczesne   zakłady,   jak Bateko    oferują    dodatkowo:    monitoring    online    stanu    baterii,    śledzenie    przebiegu    procesu    przez przeglądarkę    oraz    kompletny    raport    po    zakończeniu    usługi.    Baterie    dostarczane    są    do    zakładu poprzez wyspecjalizowanych przewoźników na zlecenie serwisu lub poprzez dedykowany transport.
Najbardziej   popularną   formą   serwisu   hybrydowego   na   Polskim   rynku   w   ostatnich   latach   jest Battery    Care    System,    któremu    udało    się    połączyć    wszystkie    elementy    serwisu    hybrydowego    z nowoczesnymi    technologiami    informatycznymi,    przez    co    proces    może    być    śledzony    online    przez przeglądarkę.
Serwis   rozpoczyna   się   od   kompleksowych   oględzin   stanu   mechanicznego   baterii,   po   których następuje    wymiana    wszystkich    uszkodzonych    elementów    poza    ogniwami.    Kolejnym    krokiem    jest analiza    rezystancji    wewnętrznej    ogniw    i    ocena    sprawności    faktycznej    płyt    ogniwa,    co    pozwala wyeliminować   wstępnie   ogniwa,   które   nie   rokują   pozytywnego   wyniku   regeneracji.   Następnie   bateria rozładowywana   jest   prądem   znamionowym,   czyli   takim,   jaki   producent   podaje   jako   właściwy   do określenia jej sprawności. W czasie rozładowania monitorowane są napięcia poszczególnych ogniw. To     badanie     jest     punktem     wyjścia     dla     całej     usługi,     ponieważ     serwisy     hybrydowe,     w przeciwieństwie   do   tradycyjnych   rozliczane   są   od   uzyskanych   efektów,   a   nie   na   podstawie   stałego kosztu.   Oznacza   to,   że   cena   usługi   uzależniona   jest   całkowicie   od   tego,   jak   bardzo   stan   baterii   ulegnie poprawie w stosunku do badania początkowego. Po   badaniu   wstępnym   bateria   poddawana   jest   właściwemu   serwisowaniu,   w   tym   celu   mierzony jest   poziom   elektrolitu   i   jego   gęstość,   co   jest   konieczne   do   prawidłowego   zaprogramowania   maszyn służących   do   jego   cyfrowej   regulacji   i   odsiarczania   płyt   ogniwa.   Bateria   poddawana   jest   badaniu termicznemu, co pozwala wykryć ewentualne straty energii elektrycznej na energię cieplną.
Klient decydujący się na wyłączenie z użytku swojej baterii na okres jednego tygodnia otrzymuje usługę na znacznie wyższym poziomie, dokonaną na profesjonalnym sprzęcie i realnie wydłużającą czas eksploatacji jego baterii.
Końcowym   etapem   jest   podłączenie   baterii   do   maszyny   dokonującej   regeneracji   odsiarczającej   i cyfrowej   regulacji   elektrolitu.   W   wyniku   tego   procesu   cząsteczki   siarki   zalegające   na   płytach   ogniwa   i dokonujące    ich    trwałej    degradacji    zostają    rozbite    i    przekształcone    w    elektrolit,    co    skutkuje wyrównaniem   jego   gęstości   do   prawidłowego   poziomu.   Eliminacja   zalegających   cząsteczek   siarki pozwala   chronić   płyty   ogniwa   przed   szybką   degradacją   spowodowaną   odrywaniem   się   warstw   płyty, co trwale i nieodwracalnie zmniejsza ich sprawność.
Na     zakończenie     powtarzane     czynności     kontrolne:     badanie     poziomu     i gęstości   elektrolitu,   rezystancji   wewnętrznej i    sprawności    ogniw    oraz    badanie    kamerą termowizyjną.    Na    sam    koniec    powtarzana jest    analiza    obciążeniowa    wraz    z    analizą stanu    ogniw,    co    pozwala    obliczyć    wzrost sprawności    akumulatora    i    podać    klientowi ostateczny koszt usługi. W     czasie     procesu     dokonywane     również     czynności     dodatkowe,     takie     jak: neutralizacja     elementów     baterii,     badanie stanu     przebicia     czy     odnowienie     skrzyni. Bardzo   ciekawym   elementem   jest   możliwość pozyskania   dokumentów   o   braku   przebicia   i stanie   izolacji,   które wymagane   są   przez   UDT w    celu    pozytywnej    decyzji    o    dopuszczeniu wózka do użytku.
Porównując    tradycyjny    serwis    z    kompleksowym    serwisem    hybrydowym    bez    trudu    można zauważyć,    że    wykonywanie    serwisu    w    siedzibie    klienta    jest    mniej    skuteczne    i    nie    prowadzi    do poprawy   stanu   baterii.   Klient   decydujący   się   na   wyłączenie   z   użytku   swojej   baterii   na   okres   jednego tygodnia   otrzymuje   usługę   na   znacznie   wyższym   poziomie,   dokonaną   na   profesjonalnym   sprzęcie   i realnie wydłużającą czas eksploatacji jego baterii.
W przypadku serwisu hybrydowego klient otrzymuje pełny kompletny raport dokumentujący wszystkie badania i analizy przeprowadzone w czasie procesu, co pozwala mieć klientowi całkowitą pewność, w jakim stanie jest jego bateria.
Przeprowadzenie    kompleksowej    analizy    pozwala    także    na    udzielenie    klientowi    przedłużonej gwarancji    na    jego    baterię,    co    dodatkowo    zabezpiecza    go    przed    nieprzewidzianymi    zdarzeniami mogącymi   wyłączyć   jego   baterię   z   użytku.   Tradycyjny   serwis   zakończony   jest   wystawieniem   przez serwisanta   zbiorczego   dokumentu   podsumowującego   naprawę.   W   przypadku   serwisu   hybrydowego klient   otrzymuje   pełny   kompletny   raport   dokumentujący   wszystkie   badania   i   analizy   przeprowadzone w czasie procesu, co pozwala mieć klientowi całkowitą pewność, w jakim stanie jest jego bateria. Serwisy   hybrydowe   stanowią   przyszłość   rynku   baterii   trakcyjnych   i   powoli   zaczynają   wypierać tradycyjny     serwis    w     dużych     przedsiębiorstwach.     Można     przypuszczać,     że     już     niedługo     rola tradycyjnego    serwisu    zostanie    ograniczona    jedynie    do    preselekcji,    które    baterie    należy    poddać serwisowi hybrydowemu.
Kompleksowe serwisy hybrydowe
Nowa jakość na rynku baterii trakcyjnych
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 6422716037
Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
+48 (032) 234 22 08
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.:)
bateko@bateko.pl
32 234 22 08
KONTAKT
T radycyjny          serwis          baterii          trakcyjnej, wykonywany    cyklicznie    w    odstępach    rocznych    lub dwuletnich,    to    najbardziej    rozpowszechniona    forma konserwacji    baterii    w    Polsce.    Usługa    wykonywana jest   zazwyczaj   w   siedzibie   klienta,   w   jego   warsztacie lub     ładowni     i     obejmuje     szereg     podstawowych czynności     pomiarowych,     badanie     napięcia     ogniw, wymianę       uszkodzonych       ogniw       na       nowe       i uzupełnienie poziomu elektrolitu wodą destylowaną. Niestety   ze   względu   na   to,   że   proces   odbywa   się w    siedzibie    klienta    i    jest    on    mocno    ograniczony   w czasie,       nie       może       on       być       przeprowadzony kompleksowo.   Serwisantom   brakuje   specjalistycznych urządzeń,     nie     mają     odpowiednich     pomieszczeń     i miejsca   do   przeprowadzenia   analiz.   Głównie   z   tego powodu     bateria     po     takim     serwisie     pozostaje     w identycznym      stanie,      w      jakim      została      zastana. Wykonane   czynności   pozwalają   jedynie   wyleczyć   jej doraźne       dolegliwości,       jednak       bateria       nadal niebezpiecznie    zbliża    się    do    poziomu,    w    którym nastąpi jej gwałtowna i nagła degradacja.
W   przypadku   serwisów   hybrydowych,   zazwyczaj wykonywane   są   one   w   specjalistycznych   zakładach, wyposażonych     w     najnowocześniejsze     technologie pomiarowe     i     narzędzia     umożliwiające     skuteczną konserwację   całej   baterii   trakcyjnej.   Ta   forma   usługi pozwala   nie   tylko   zbadać   stan   zewnętrzny   baterii,   ale także    zbadać    i    poprawić    stan    wewnętrzny    ogniw. Kompleksowość     tej     usługi     opiera     się     na     trzech filarach:   dogłębnym   badaniu,   naprawie   mechanicznej elementów    składowych    baterii    i    odsiarczaniu    płyt ogniw       przy       pomocy       wysokich       częstotliwości. Nowoczesne   zakłady,   jak   Bateko   oferują   dodatkowo: monitoring   online   stanu   baterii,   śledzenie   przebiegu procesu   przez   przeglądarkę   oraz   kompletny   raport   po zakończeniu   usługi.   Baterie   dostarczane   są   do   zakładu poprzez       wyspecjalizowanych       przewoźników       na zlecenie serwisu lub poprzez dedykowany transport.
Najbardziej          popularną          formą          serwisu hybrydowego    na    Polskim    rynku    w    ostatnich    latach jest   Battery   Care   System,   któremu   udało   się   połączyć wszystkie       elementy       serwisu       hybrydowego       z nowoczesnymi   technologiami   informatycznymi,   przez co      proces      może      być      śledzony      online      przez przeglądarkę.
Serwis      rozpoczyna      się      od      kompleksowych oględzin    stanu    mechanicznego    baterii,    po    których następuje       wymiana       wszystkich       uszkodzonych elementów    poza    ogniwami.    Kolejnym    krokiem    jest analiza     rezystancji     wewnętrznej     ogniw     i     ocena sprawności     faktycznej     płyt     ogniwa,     co     pozwala wyeliminować    wstępnie    ogniwa,    które    nie    rokują pozytywnego   wyniku   regeneracji.   Następnie   bateria rozładowywana     jest     prądem     znamionowym,     czyli takim,     jaki     producent     podaje     jako     właściwy     do określenia    jej    sprawności.    W    czasie    rozładowania monitorowane są napięcia poszczególnych ogniw. To   badanie   jest   punktem   wyjścia   dla   całej   usługi, ponieważ   serwisy   hybrydowe,   w   przeciwieństwie   do tradycyjnych   rozliczane   są   od   uzyskanych   efektów,   a nie   na   podstawie   stałego   kosztu.   Oznacza   to,   że   cena usługi   uzależniona   jest   całkowicie   od   tego,   jak   bardzo stan   baterii   ulegnie   poprawie   w   stosunku   do   badania początkowego. Po    badaniu    wstępnym    bateria    poddawana    jest właściwemu   serwisowaniu,   w   tym   celu   mierzony   jest poziom   elektrolitu   i   jego   gęstość,   co   jest   konieczne   do prawidłowego    zaprogramowania    maszyn    służących do   jego   cyfrowej   regulacji   i   odsiarczania   płyt   ogniwa. Bateria    poddawana    jest    badaniu    termicznemu,    co pozwala        wykryć        ewentualne        straty        energii elektrycznej na energię cieplną.
Końcowym    etapem    jest    podłączenie    baterii    do maszyny     dokonującej     regeneracji     odsiarczającej     i cyfrowej   regulacji   elektrolitu.   W   wyniku   tego   procesu cząsteczki     siarki     zalegające     na     płytach     ogniwa     i dokonujące    ich    trwałej    degradacji    zostają    rozbite    i przekształcone w   elektrolit,   co   skutkuje wyrównaniem jego   gęstości   do   prawidłowego   poziomu.   Eliminacja zalegających   cząsteczek   siarki   pozwala   chronić   płyty ogniwa     przed     szybką     degradacją     spowodowaną odrywaniem      się      warstw      płyty,      co      trwale      i nieodwracalnie zmniejsza ich sprawność.
Na    zakończenie    powtarzane    są    czynności kontrolne:    badanie    poziomu    i    gęstości    elektrolitu, rezystancji    wewnętrznej    i    sprawności    ogniw    oraz badanie     kamerą     termowizyjną.     Na     sam     koniec powtarzana   jest   analiza   obciążeniowa   wraz   z   analizą stanu   ogniw,   co   pozwala   obliczyć   wzrost   sprawności akumulatora     i     podać     klientowi     ostateczny     koszt usługi. W     czasie     procesu     dokonywane     są     również czynności       dodatkowe,       takie       jak:       neutralizacja elementów     baterii,     badanie     stanu     przebicia     czy odnowienie   skrzyni.   Bardzo   ciekawym   elementem   jest możliwość   pozyskania   dokumentów   o   braku   przebicia i   stanie   izolacji,   które   wymagane   są   przez   UDT   w   celu pozytywnej decyzji o dopuszczeniu wózka do użytku.
Porównując   tradycyjny   serwis   z   kompleksowym serwisem   hybrydowym   bez   trudu   można   zauważyć,   że wykonywanie   serwisu   w   siedzibie   klienta   jest   mniej skuteczne   i   nie   prowadzi   do   poprawy   stanu   baterii. Klient   decydujący   się   na   wyłączenie   z   użytku   swojej baterii   na   okres   jednego   tygodnia   otrzymuje   usługę   na znacznie        wyższym        poziomie,        dokonaną        na profesjonalnym    sprzęcie    i    realnie    wydłużającą    czas eksploatacji jego baterii.
Przeprowadzenie   kompleksowej   analizy   pozwala także   na   udzielenie   klientowi   przedłużonej   gwarancji na   jego   baterię,   co   dodatkowo   zabezpiecza   go   przed nieprzewidzianymi    zdarzeniami    mogącymi    wyłączyć jego   baterię   z   użytku.   Tradycyjny   serwis   zakończony jest     wystawieniem     przez     serwisanta     zbiorczego dokumentu         podsumowującego         naprawę.        W przypadku    serwisu    hybrydowego    klient    otrzymuje pełny    kompletny    raport    dokumentujący    wszystkie badania   i   analizy   przeprowadzone   w   czasie   procesu, co    pozwala    mieć    klientowi    całkowitą    pewność,    w jakim stanie jest jego bateria. Serwisy    hybrydowe    stanowią    przyszłość    rynku baterii     trakcyjnych     i     powoli     zaczynają     wypierać tradycyjny     serwis     w     dużych     przedsiębiorstwach. Można       przypuszczać,       że       już       niedługo       rola tradycyjnego   serwisu   zostanie   ograniczona   jedynie   do preselekcji,    które    baterie    należy    poddać    serwisowi hybrydowemu.
Kompleksowe serwisy hybrydowe
Nowa jakość na rynku baterii trakcyjnych