Gwarancja   producenta   jest   zaraz   po   cenie   baterii   najważniejszym   czynnikiem,   na   który   zwraca uwagę   niedoświadczony   użytkownik   baterii.   Większość   baterii   na   Polskim   rynku   posiada   gwarancję na   okres   12   do   24   miesięcy,   lecz   niektórzy   producenci   udzielają   gwarancji   na   okres   do   5   lat,   jeżeli klient spełni dodatkowe wymagania odnośnie prawidłowej konserwacji. Kluczowe   znaczenie   ma   jednak   treść   karty   gwarancyjnej,   ponieważ   to   ona   ma   zasadniczy   wpływ na   to,   czy   gwarancja   w   danym   przypadku   przysługuje   klientowi,   czy   jednak   będzie   musiał   pokryć koszty naprawy z własnej kieszeni. Zdecydowana   większość   kart   gwarancyjnych   nakłada   na   klienta   bardzo   restrykcyjne   zalecenia, których    nieprzestrzeganie    skutkuje    natychmiastowym    utraceniem    prawa    do    darmowego    serwisu gwarancyjnego.
Użytkownik, który nie zapozna się z dokładnymi warunkami gwarancji, może ją utracić nawet, gdy zachował wszystkie zasady prawidłowego konserwowania i użytkowania ogniw.
Część    z    tych    zaleceń    znajduje    uzasadnienie    w    praktyce    użytkowania    baterii    trakcyjnych, ponieważ   ich   nieprzestrzeganie   może   doprowadzić   do   trwałego   uszkodzenia   ogniw.   Niestety   bardzo często    producenci    nakładają    na    użytkownika    czynności,    które    nie    są    bezpośrednio    związane    z prawidłową   konserwacją   baterii   czy   jej   użytkowaniem,   jak   np.   prowadzenie   dzienniczka   ładowań   i rozładowań czy dokumentowanie procesu uzupełniania elektrolitu.
Użytkownik,   który   nie   zapozna   się   z   dokładnymi   warunkami   gwarancji,   może   ją   utracić   nawet, gdy    zachował    wszystkie    zasady    prawidłowego    konserwowania    i    użytkowania    ogniw.    Wystarczy zapomnieć    o    prowadzeniu    jednego    z    dzienników    i    producent    ma    prawo    podważyć    roszczenie gwarancyjne    klienta.    Wspomnieć    należy    także    o    tym,    że    prowadzenie    szczegółowego    dziennika rozładowań    i   ładowań   w    firmie,    która    posiada    100    -    200    baterii    jest    po    prostu    niemożliwe    do zrealizowania, tym bardziej, jeżeli firma wynajmuje część swoich baterii klientom.
​Niestety             przy             prawidłowym prowadzeniu    dokumentacji,    również    można narazić    się    na    nieprzyjemności    związane    z podważeniem   naszego   prawa   do   gwarancji. Dzieje   się   tak   dlatego,   że   wszystkie   usterki interpretowane     są     przez     serwisanta     na niekorzyść         klienta.         Dla         przykładu, nieprawidłowy     poziom     elektrolitu     będzie świadczył      o      niedochowaniu      obowiązku uzupełniania   wody   po   ładowaniu   czy   nawet dolewaniu        wody        przed        ładowaniem. Elektrolit   wyciekający   do   skrzyni   baterii   lub pokrywający   powierzchnię   ogniw   świadczyć będzie        o        stosowaniu        niewłaściwego prostownika   lub   ustawieniu   zbyt   wysokiego prądu    ładowania.    Jeżeli    bateria    w    krótkim czasie     utraci     znaczną     część     sprawności, będzie     to     świadczyć     o     nieprawidłowym wyborze    typu    baterii    do    urządzenia    lub    o zbyt    głębokim    rozładowywaniu    jej.   W    tym ostatnim       wypadku       wcale       nie       trzeba dokonywać           głębokich           rozładowań, wystarczy,      że      serwisant      stwierdzi      brak zainstalowanych          zabezpieczeń          przed głębokim   rozładowaniem   w   urządzeniu,   aby zaprotokołować   nieprawidłowe   użytkowanie baterii.    Wymiana    łącznika    na    baterii    przez osobę   do   tego   nieuprawnioną   może   zostać zinterpretowane,           jako           dokonywanie samodzielnych napraw.
Jedynym    sposobem    zabezpieczenia    się    przed    tego    typu    oskarżeniami    jest    zamontowanie kompleksowego   systemu   monitoringu   na   wszystkich   bateriach.   W   ten   sposób   w   przypadku   sytuacji spornych, można udokumentować sposób użytkowania baterii kompleksowym raportem. W   praktyce   jednak   niewielu   klientów   może   sobie   pozwolić   na   zainstalowanie   takiego   systemu.   W rezultacie   serwis   gwarancyjny   polega   na   podstawowej   konserwacji   ogniwa   i   eliminacji   uszkodzonych łączników   oraz   śrub. Jeżeli   zostaną wykryte   uszkodzone   ogniwa,   najczęściej wymiana   i   tak   odbywa   się na   koszt   klienta,   ponieważ   zdaniem   serwisu   sam   fakt   uszkodzenia   ogniwa   świadczy   o   niewłaściwej eksploatacji baterii.
Wiara w niezawodność baterii oparta tylko i wyłącznie na długości gwarancji może skończyć się sporym rozczarowaniem.
Wiara   w   niezawodność   baterii   oparta   tylko   i   wyłącznie   na   długości   gwarancji   może   skończyć   się sporym   rozczarowaniem.   O   wiele   lepiej   oddać   cyklicznie   baterię   do   kompleksowego   serwisu,   który naprawi   wszystkie   usterki   zanim   spowodują   uszkodzenie   ogniwa,   niż   opierać   się   na   ślepej   wierze,   że za   wszystkie   usterki   w   okresie   gwarancyjnym   odpowiedzialność   ponosi   producent.   To   na   kliencie spoczywa   odpowiedzialność   za   baterię,   dlatego   powinien   on   nie   tylko   sugerować   się   ceną   ogniw   i gwarancją,   ale   przede   wszystkim   zwracać   uwagę   na   jakość   ich   wykonania,   która   bez   wątpliwości przełoży się na ilość problemów z baterią i jej niezawodność.
Gwarancja producenta baterii
Dlaczego nawet nie wiesz, że już ją utraciłeś?
BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska NIP: 6422716037
Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
+48 (032) 234 22 08
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.:)
bateko@bateko.pl
32 234 22 08
KONTAKT
BATEKO Sp. z o.o. ul. Rybnicka 11 44-207 Rybnik, Polska bateko@bateko.pl; +48 (032) 234 22 08 Copyright © 2022 Bateko Sp. z o.o.
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Dlaczego nawet nie wiesz, że już ją utraciłeś?
Gwarancja producenta baterii
Wiara    w    niezawodność    baterii    oparta    tylko    i wyłącznie    na    długości    gwarancji    może    skończyć    się sporym      rozczarowaniem.      O      wiele      lepiej      oddać cyklicznie   baterię   do   kompleksowego   serwisu,   który naprawi       wszystkie       usterki       zanim       spowodują uszkodzenie   ogniwa,   niż   opierać   się   na   ślepej   wierze, że    za    wszystkie    usterki    w    okresie    gwarancyjnym odpowiedzialność    ponosi    producent.    To    na    kliencie spoczywa      odpowiedzialność      za      baterię,      dlatego powinien    on    nie    tylko    sugerować    się    ceną    ogniw    i gwarancją,   ale   przede   wszystkim   zwracać   uwagę   na jakość   ich   wykonania,   która   bez   wątpliwości   przełoży się na ilość problemów z baterią i jej niezawodność.
Gwarancja   producenta   jest   zaraz   po   cenie   baterii najważniejszym    czynnikiem,    na    który    zwraca    uwagę niedoświadczony   użytkownik   baterii. Większość   baterii na   Polskim   rynku   posiada   gwarancję   na   okres   12   do   24 miesięcy,   lecz   niektórzy   producenci   udzielają   gwarancji na    okres    do    5    lat,    jeżeli    klient    spełni    dodatkowe wymagania odnośnie prawidłowej konserwacji. Kluczowe     znaczenie     ma     jednak     treść     karty gwarancyjnej,   ponieważ   to   ona   ma   zasadniczy   wpływ na   to,   czy   gwarancja   w   danym   przypadku   przysługuje klientowi,    czy    jednak    będzie    musiał    pokryć    koszty naprawy z własnej kieszeni. Zdecydowana      większość      kart      gwarancyjnych nakłada     na     klienta     bardzo     restrykcyjne     zalecenia, których   nieprzestrzeganie   skutkuje   natychmiastowym utraceniem        prawa        do        darmowego        serwisu gwarancyjnego.
Użytkownik, który nie zapozna się z dokładnymi warunkami gwarancji, może ją utracić nawet, gdy zachował wszystkie zasady prawidłowego konserwowania i użytkowania ogniw.
Część    z    tych    zaleceń    znajduje    uzasadnienie    w praktyce    użytkowania    baterii    trakcyjnych,    ponieważ ich   nieprzestrzeganie   może   doprowadzić   do   trwałego uszkodzenia   ogniw.   Niestety   bardzo   często   producenci nakładają    na    użytkownika    czynności,    które    nie    bezpośrednio    związane    z    prawidłową    konserwacją baterii    czy    jej    użytkowaniem,    jak    np.    prowadzenie dzienniczka         ładowań          i          rozładowań          czy dokumentowanie procesu uzupełniania elektrolitu.
Użytkownik,   który   nie   zapozna   się   z   dokładnymi warunkami    gwarancji,    może    ją    utracić    nawet,    gdy zachował          wszystkie          zasady          prawidłowego konserwowania     i     użytkowania     ogniw.     Wystarczy zapomnieć    o    prowadzeniu    jednego    z    dzienników    i producent        ma        prawo        podważyć        roszczenie gwarancyjne   klienta.   Wspomnieć   należy   także   o   tym, że   prowadzenie   szczegółowego   dziennika   rozładowań i ładowań w   firmie,   która   posiada   100   -   200   baterii   jest po   prostu   niemożliwe   do   zrealizowania,   tym   bardziej, jeżeli firma wynajmuje część swoich baterii klientom.
​Niestety        przy        prawidłowym        prowadzeniu dokumentacji,      również      można      narazić      się      na nieprzyjemności    związane    z    podważeniem    naszego prawa     do     gwarancji.     Dzieje     się     tak     dlatego,     że wszystkie   usterki   interpretowane   są   przez   serwisanta na    niekorzyść    klienta.    Dla    przykładu,    nieprawidłowy poziom   elektrolitu   będzie   świadczył   o   niedochowaniu obowiązku     uzupełniania     wody     po     ładowaniu     czy nawet   dolewaniu   wody   przed   ładowaniem.   Elektrolit wyciekający     do     skrzyni     baterii     lub     pokrywający powierzchnię    ogniw    świadczyć    będzie    o    stosowaniu niewłaściwego     prostownika     lub     ustawieniu     zbyt wysokiego   prądu   ładowania.   Jeżeli   bateria   w   krótkim czasie    utraci    znaczną    część    sprawności,    będzie    to świadczyć   o   nieprawidłowym   wyborze   typu   baterii   do urządzenia   lub   o   zbyt   głębokim   rozładowywaniu   jej.   W tym   ostatnim   wypadku   wcale   nie   trzeba   dokonywać głębokich      rozładowań,      wystarczy,      że      serwisant stwierdzi    brak    zainstalowanych    zabezpieczeń    przed głębokim       rozładowaniem       w       urządzeniu,       aby zaprotokołować    nieprawidłowe    użytkowanie    baterii. Wymiana    łącznika    na    baterii    przez    osobę    do    tego nieuprawnioną     może     zostać     zinterpretowane,     jako dokonywanie samodzielnych napraw.
Jedynym   sposobem   zabezpieczenia   się   przed   tego typu   oskarżeniami   jest   zamontowanie   kompleksowego systemu   monitoringu   na   wszystkich   bateriach.   W   ten sposób     w     przypadku     sytuacji     spornych,     można udokumentować        sposób        użytkowania        baterii kompleksowym raportem. W    praktyce    jednak    niewielu    klientów    może    sobie pozwolić     na     zainstalowanie     takiego     systemu.     W rezultacie   serwis   gwarancyjny   polega   na   podstawowej konserwacji       ogniwa       i       eliminacji       uszkodzonych łączników      oraz      śrub.      Jeżeli      zostaną      wykryte uszkodzone   ogniwa,   najczęściej   wymiana   i   tak   odbywa się   na   koszt   klienta,   ponieważ   zdaniem   serwisu   sam fakt    uszkodzenia    ogniwa    świadczy    o    niewłaściwej eksploatacji baterii.
Wiara w niezawodność baterii oparta tylko i wyłącznie na długości gwarancji może skończyć się sporym rozczarowaniem.
KONTAKT